Privacybeleid

Over het algemeen is het mogelijk om de website van Linguation eK te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis bestaat voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij doorgaans de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels die van toepassing zijn op Linguation eK . Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft Linguation eK talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een ​​zo volledig mogelijke bescherming te garanderen van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Bij internetgebaseerde datatransmissies kunnen er doorgaans echter veiligheidslacunes optreden, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve wijze, bijvoorbeeld per telefoon, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Linguation eK is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever hanteert voor richtlijnen en verordeningen bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor het publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen wij de gebruikte termen vooraf toelichten. In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder andere de volgende termen:

a) persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan een of meer bijzondere kenmerken die uitdrukking geven aan de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) betrokkene

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de gegevensbeheerder.

c) Verwerking

Verwerking is elke handeling of reeks van handelingen die met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures wordt uitgevoerd in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, classificeren, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, het gebruiken , openbaarmaking door verzending, distributie of andere vorm van verstrekking, afstemming of associatie, beperking, verwijdering of vernietiging.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Profilering

Profiling is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie te beoordelen, de gezondheid te analyseren of te voorspellen, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsing van die natuurlijke persoon.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is het zodanig verwerken van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet meer zonder gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verwerkingsverantwoordelijke of persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking

De verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten.

h) Verwerker

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan dat namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan waaraan persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j) Derde partij

Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.

k) Toestemming

Toestemming is elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige uiting van wensen die door de betrokkene voor het specifieke geval worden gegeven in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft dat hij of zij instemt met de verwerking van gegevens betreffende hem of haar akkoord gaat met persoonlijke gegevens.

2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen op het gebied van gegevensbescherming is:

Linguation eK
Tal 44
80331 München
Tel.: 08920236657
Webseite: www.linguation.com

3. Cookies

De website van Linguation eK maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Talloze websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan Linguation eK de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Met behulp van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals reeds vermeld stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de onlineshop. De onlineshop onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment het plaatsen van cookies via onze website voorkomen door middel van een geschikte instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Linguation eK verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt bezocht door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Wat kan worden geregistreerd zijn de (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website worden beheerd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om bedreigingen te voorkomen in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Linguation eK geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie te garanderen van onze website en (4) om wetshandhavingsautoriteiten te voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door Linguation eK zowel statistisch als met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verwerkingsverantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, wordt bepaald door het betreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor zijn eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstaanbieder, die de persoonsgegevens tevens uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toerekenbaar is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Door registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het door de internetprovider (ISP) van de betrokkene toegewezen IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden bewaard tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en indien nodig maken deze gegevens het mogelijk om onderzoek te doen naar gepleegde misdrijven. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting tot doorgifte bestaat of de doorgifte het doel van strafrechtelijke vervolging dient.

De registratie van de betrokkene door het vrijwillig verstrekken van persoonsgegevens stelt de verantwoordelijke voor de verwerking in staat de betrokkene inhoud of diensten te leveren die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de tijdens de registratie verstrekte persoonlijke gegevens op elk moment te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de voor de verwerking verantwoordelijke.

De voor de verwerking verantwoordelijke zal elke betrokkene op elk moment op verzoek informatie verstrekken over welke persoonlijke gegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of kennisgeving van de betrokkene, op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die het tegendeel beweert. Alle medewerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking staan ​​in dit verband als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.

6. Contactmogelijkheid via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de website van Linguation eK informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail contact opneemt met de voor de verwerking verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verzonden persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

7. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of als dit vereist is door de Europese wetgever of een andere wetgever in toepasselijke wet- of regelgeving aan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen aan, werd verstrekt.

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een door de Europese wetgever of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

8. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht op informatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om op elk moment kosteloos informatie te verkrijgen van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking over de over hem opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie. Verder heeft de Europese wetgever de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

• de verwerkingsdoeleinden
• de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
• de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
• indien mogelijk, de geplande periode waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om die periode te bepalen
• het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens over u of op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
• het bestaan ​​van een recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
• Als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
• het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22, lid 1 en 4 AVG en – althans in deze gevallen – betekenisvolle informatie over de betrokken logica, evenals de omvang en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

De betrokkene heeft ook recht op informatie over de vraag of persoonlijke gegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de overdracht.

Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie

Iedere persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de onmiddellijke correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die hem betreffen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op verwijdering (recht om vergeten te worden)

Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verantwoordelijke te eisen dat de hem of haar betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd als een van de volgende redenen van toepassing is en als de verwerking niet plaatsvindt nodig is:

• De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
• De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
• De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG en er zijn geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar in overeenstemming met de verwerking van artikel 21, lid 2 AVG.
• De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
• Het verwijderen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
• De persoonlijke gegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 AVG.

Als een van de hierboven genoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de bij Linguation eK opgeslagen persoonlijke gegevens wil laten verwijderen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Linguation eK zorgt ervoor dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

Indien de persoonsgegevens door Linguation eK openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf als verwerkingsverantwoordelijke verplicht is om de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1 AVG, zal Linguation eK passende beslissingen nemen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten Maatregelen, waaronder technische, om andere verantwoordelijken voor de verwerking die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene van deze andere verantwoordelijken voor de verwerking verlangt dat zij alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties verwijdert deze persoonsgegevens heeft opgevraagd bij de voor zover verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van Linguation eK regelt in individuele gevallen de nodige maatregelen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de verantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

• De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
• De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de verwijdering van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
• De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
• De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de door Linguation eK opgeslagen persoonlijke gegevens wil aanvragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de gegevensbeheerder. De medewerker van Linguation eK zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.

f) Recht op gegevensportabiliteit

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de persoonsgegevens over hem of haar, die de betrokkene aan een verantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, gemeenschappelijke en machinaal leesbare formaat. U heeft ook het recht om deze gegevens zonder hinder van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a van de AVG of artikel 9, lid 2 letter a AVG of op basis van een contract overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter b AVG en de verwerking vindt plaats met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die van algemeen belang is of wordt uitgevoerd in het kader van uitoefening van het openbaar gezag, dat is overgedragen aan de verantwoordelijke persoon.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1 AVG het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke persoon naar een andere verantwoordelijke persoon te laten verzenden, voor zover dit technisch haalbaar en op voorwaarde dat dit de rechten en vrijheden van andere mensen niet aantast.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van Linguation eK.

g) Recht om bezwaar te maken

Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om op elk moment, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen, die is gebaseerd op artikel 6. lid 1 letter e of f AVG kunt u bezwaar maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Linguation eK zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om het uitoefenen of het verdedigen van juridische claims.

Als Linguation eK persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van Linguation eK voor directe reclamedoeleinden, zal Linguation eK de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen door Linguation eK voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met Op grond van artikel 89, lid 1 AVG kunt u bezwaar maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Linguation eK of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering

Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing – inclusief profilering – waaraan voor hem of haar of op vergelijkbare wijze aanzienlijke rechtsgevolgen zijn verbonden getroffen, op voorwaarde dat de beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan ​​door het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen bevatten om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen of (3) plaatsvindt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal de Linguation eK passende maatregelen implementeren maatregelen om de rechten en vrijheden te beschermen en de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke voor de verwerking, het recht op het uiten van een eigen standpunt en het aanvechten van de beslissing.

Als de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde besluiten, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

9. Gegevensbescherming voor sollicitaties en het sollicitatieproces

De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afhandeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval als een sollicitant relevante sollicitatiedocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, indient bij de verantwoordelijke voor de verwerking. Als de voor de verwerking verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de verzonden gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Als de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na de bekendmaking van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, op voorwaarde dat de verwijdering niet in strijd is met andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Andere legitieme belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure volgens de Algemene

10. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website het onderdeel Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en voor welke duur een subpagina is bezocht. werd bekeken. Webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website te optimaliseren en de kosten-batenanalyse van internetreclame te analyseren.

De exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De voor de verwerking verantwoordelijke gebruikt voor webanalyse via Google Analytics de toevoeging “_gat._anonymizeIp”. Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als onze website wordt bezocht vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere verdragsstaat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om de bezoekersstroom naar onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina's van deze website bezoekt, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de betreffende Google Analytics-component. component om gegevens naar Google te verzenden voor online analysedoeleinden. Als onderdeel van deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te volgen en vervolgens provisieafrekening mogelijk te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze website, zoals hierboven reeds beschreven, op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens gegenereerd door Google Analytics met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Om dit te doen, moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren via de link tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens of informatie over websitebezoeken naar Google Analytics mogen worden verzonden. Het installeren van de browser add-on wordt door Google als een tegenstrijdigheid gezien. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon waarover hij controle heeft, is het mogelijk om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google zijn te vinden op www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt gedetailleerder uitgelegd op deze link www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Google Remarketing

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website Google Remarketing-diensten geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google Ads waarmee een bedrijf advertenties kan weergeven aan internetgebruikers die eerder de website van het bedrijf hebben bezocht. Door de integratie van Google Remarketing kan een bedrijf gebruikersgerelateerde advertenties maken en zo interesserelevante advertenties aan de internetgebruiker tonen.

De exploitant van de Google Remarketing-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google Remarketing is het weergeven van interesserelevante advertenties.

Google Remarketing stelt ons in staat advertenties weer te geven via het advertentienetwerk van Google of op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers. Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google bezoekers van onze website herkennen wanneer zij vervolgens websites bezoeken die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer u een website bezoekt waarop de dienst Google Remarketing is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de betrokkene zich automatisch bij Google. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of surfgedrag van de gebruiker, die Google onder meer gebruikt om interesserelevante advertenties weer te geven.

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze website, zoals hierboven reeds beschreven, op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene vanuit elke door hem gebruikte internetbrowser de link www.google.de/settings/ads openen en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Google vindt u op www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Gegevensbeschermingsregels voor de toepassing en het gebruik van Google Ads

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft Google Ads op deze website geïntegreerd. Google Ads is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen weergeven in zowel de zoekresultaten van Google als in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf specifieke zoekwoorden definiëren, waarmee een advertentie alleen in de zoekresultaten van Google wordt weergegeven als de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een ​​zoekwoordrelevant zoekresultaat op te halen. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties op relevante websites verspreid met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de eerder gedefinieerde zoekwoorden.

De exploitant van de Google AdWords-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door interesserelevante advertenties weer te geven op de websites van externe bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine Google en om advertenties van derden op onze website weer te geven.

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt door Google een zogenaamde conversiecookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt met de conversiecookie bijgehouden of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een onlineshopsysteem, op onze website zijn bezocht. Dankzij de conversiecookie kunnen zowel wij als Google begrijpen of een betrokkene die via een AdWords-advertentie onze website heeft bereikt, omzet heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Wij gebruiken deze bezoekstatistieken op onze beurt om het totale aantal gebruikers te bepalen die via AdWords-advertenties naar ons zijn doorverwezen, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-advertentieklanten ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de betrokkene te identificeren.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die de betrokkene bezoekt. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies via onze website, zoals hierboven reeds beschreven, op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene vanuit elke door hem gebruikte internetbrowser de link www.google.de/settings/ads openen en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Google können unter www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abgerufen werden.

14. Betaalmethode: Gegevensbeschermingsregels voor PayPal als betaalmethode

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft PayPal-componenten op deze website geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-accounts, die virtuele privé- of zakelijke accounts vertegenwoordigen. PayPal biedt ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen traditioneel rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook trustfuncties op zich en biedt kopersbeschermingsdiensten.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop “PayPal” als betalingsoptie selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Voor de afhandeling van het koopcontract zijn bovendien persoonlijke gegevens nodig die verband houden met de betreffende bestelling.

Het doel van het verzenden van de gegevens is het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude. De voor de verwerking verantwoordelijke persoon zal met name persoonsgegevens aan PayPal doorgeven als er een legitiem belang bij de overdracht bestaat. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze verzending is het controleren van de identiteit en kredietwaardigheid.

PayPal mag de persoonsgegevens doorgeven aan aangesloten bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens namens hen verwerkt moeten worden.

De betrokkene heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens van PayPal in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die voor de (contractuele) betalingsverwerking moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden.

De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van PayPal zijn te vinden op www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

15. Betaalmethode: Gegevensbeschermingsregels voor onmiddellijke overdracht als betaalmethode

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van Sofortüberweisung geïntegreerd. Sofortüberweisung is een betaaldienst die het mogelijk maakt om producten en diensten op internet contantloos te betalen. Sofortüberweisung is een technisch proces waarbij de online retailer onmiddellijk een betalingsbevestiging ontvangt. Hierdoor kan een detailhandelaar goederen, diensten of downloads direct na het plaatsen van de bestelling aan de klant leveren.

De exploitant van Sofortüberweisung is SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop “Sofortüberweisung” als betalingsoptie selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch doorgegeven aan Sofortüberweisung. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

Bij aankoop via Sofortüberweisung stuurt de koper de pincode en TAN naar Sofort GmbH. Sofortüberweisung voert vervolgens een overdracht uit naar de online verkoper na een technische controle van het rekeningsaldo en het ophalen van verdere gegevens om het rekeningsaldo te controleren. De online winkelier wordt dan automatisch geïnformeerd dat de financiële transactie is uitgevoerd.

De persoonsgegevens die met Sofortüberweisung worden uitgewisseld zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Het doel van het doorgeven van de gegevens is het verwerken van betalingen en het voorkomen van fraude. De voor de verwerking verantwoordelijke zal ook andere persoonsgegevens aan Sofortüberweisung doorgeven als er een legitiem belang bij de overdracht bestaat. De persoonsgegevens die tussen Sofortüberweisung en de voor de verwerking verantwoordelijke persoon worden uitgewisseld, kunnen door Sofortüberweisung aan kredietinformatiebureaus worden doorgegeven. Het doel van deze verzending is het controleren van de identiteit en kredietwaardigheid.

Sofortüberweisung kan de persoonsgegevens doorgeven aan aangesloten bedrijven en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit noodzakelijk is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of de gegevens in opdracht van hen verwerkt moeten worden.

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens aan Sofortüberweisung in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die voor de (contractuele) betalingsverwerking moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden.

De toepasselijke gegevensbeschermingsregels van Sofortüberweisung zijn te vinden op https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/

16. Rechtsgrondslag voor verwerking

Art. 6 I lit. a AVG dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingsactiviteiten waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van enige andere dienst of In overweging is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, zorgverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie dan aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij zouden moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6, lid 1, onder d AVG. Uiteindelijk zouden de verwerkingsactiviteiten gebaseerd kunnen zijn op artikel 6, lid f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn op deze rechtsgrond gebaseerd als de verwerking noodzakelijk is om een ​​legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene heeft geen voorrang. Dergelijke verwerkingen mogen wij met name uitvoeren omdat deze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang zou kunnen toenemen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke voor de verwerking (overweging 47 zin 2 AVG).

17. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid f AVG, is ons legitieme belang het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

18. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Nadat de deadline is verstreken, worden de relevante gegevens routinematig verwijderd, tenzij ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of te initiëren.

19. Wettelijke of contractuele vereisten voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij willen graag verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner). Voor het sluiten van een overeenkomst kan het soms nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene van geval tot geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

20. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Neem contact met ons op over gegevensbescherming

U kunt ook contact met ons opnemen als u problemen met gegevensbescherming heeft. Er zijn onder andere de volgende twee opties:

Heeft u algemene vragen of zorgen over gegevensbescherming? Schrijf ons dan een e-mail. Uw e-mail wordt doorgestuurd naar specifieke medewerkers in ons bedrijf. Hierdoor kunnen wij u snel en onbureaucratisch ondersteunen. Als alternatief kunt u ook contact met ons opnemen via een van de contactgegevens die hierboven in de juridische kennisgeving staan ​​vermeld.

Voor alle specifieke vragen en zorgen over uw gegevens bent u bij ons aan het juiste adres.

Dit document is een vertaling van het Duitse origineel.

OnTrustNet Linguation WebShop Linguation Webwinkelkeur

Uw geverifieerde partner voor beëdigde vertalingen