Redelijke prijzen voor vertalingen

Linguation is een vertaalbureau van de jongste generatie. Dit betekent dat wij u een professionele, be-trouwbare en hoogwaardige vertaalservice aanbieden tegen betaalbare prijzen, waarbij wij ge¬bruik-ma¬ken van de technologische vooruitgang en een internationaal netwerk van vertalers. Waar ter wereld u ook bent, u bent maar één klik verwijderd van de perfecte vertaling tegen een eerlijke prijs. Ongeacht het formaat kunt u uw bestand eenvoudig uploaden naar ons systeem, de gewenste opties selecteren; onze Linguation Price Calculator maakt voor u dan een offerte op maat. En of het nu gaat om een ver¬taling naar het Engels, Duits, Russisch, Arabisch of Frans - wij bieden voor een groot aantal talen¬combinaties een professionele vertaalservice met individueel berekende prijzen. Dankzij onze online-vertaalservice kunt u 24/7 bestellen en uw professionele vertaling dan binnen zeer korte tijd direct en gemakkelijk per e-mail ontvangen.

Zo worden vertaalprijzen berekend

Helaas kunnen er nauwelijks algemene uitspraken worden gedaan over de vertaalkosten, omdat elke bestelling afzonderlijk moet worden beoordeeld. Bij Linguation nemen we die stap bijzonder serieus. We werken voortdurend aan het verbeteren van ons systeem, zodat we u de beste service tegen de laagst mogelijke prijs kunnen garanderen. Bij de kostenberekening spelen verschillende factoren een rol:

1. Het aantal woorden

Allereerst moet bij het vertalen rekening worden gehouden met het aantal woorden. Dat heeft immers in bijna alle gevallen de grootste impact op de tijd die nodig is voor een vertaling. (Een uitzondering hier¬op zijn marketingvertalingen, omdat het vaak veel meer tijd kost om bijvoorbeeld reclame¬slogans goed te vertalen.) Het vertalen van een proefschrift van 300 pagina's duurt nu eenmaal langer dan het ver¬ta¬len van een seminarpaper van 15 pagina's. De berekening op basis van het aantal woorden – verge¬le¬ken met de berekening op basis van regels of standaardpagina's - is veel nauwkeuriger gebleken en kan on¬af¬hankelijk van de taal worden toegepast. Overigens wordt een woord alleen apart geteld, de herhaling van woord¬en speelt bij de berekening geen rol.

2. De talencombinatie

Ook de talencombinatie heeft een grote invloed op de prijsstelling. Talen die qua structuur en voca¬bu-laire erg op elkaar lijken, bijvoorbeeld Duits en Engels, worden nauwkeuriger vertaald dan talen¬combi-naties die weinig met elkaar gemeen hebben, zoals Frans en Japans. Dienovereenkomstig vereisen som¬mige talen meer, andere minder vertaalinspanning en is er dus sprake van lagere of hogere kosten. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat er voor sommige talencombinaties meer professionele ver¬talers zijn dan voor andere. Zo zijn er voor de combinatie Duits-Engels relatief veel hoogge¬kwa¬lificeerde vertalers, voor Duits-Arabisch zijn dat er beduidend minder. Aangezien Linguation ervoor wil zorgen dat er alleen opgeleide en competente vertalers voor u aan de slag gaan, worden de keuze¬mogelijkheden voor sommige talen aanzienlijk verminderd. Dit resulteert in verdere prijsverschillen tussen de afzon¬der¬lijke talen.

3. De moeilijkheidsgraad

Niet elke vertaling is even makkelijk of moeilijk. Hoewel elk type document voor een geslaagde vertaling zijn eigen vereisten heeft, vergen sommige teksten meer dan andere. Terwijl het vertalen van bijvoor¬beeld officiële documenten of eenvoudige teksten zoals artikelen en amusementsmagazines voor ver¬ta¬lers een niet al te grote uitdaging is, mag het vertalen van specialistische teksten niet worden onder¬schat. Voor juridische documenten, medische documenten, wetenschappelijke artikelen of alles op het gebied van marketing heeft u gespecialiseerde vertalers nodig die gespecialiseerd zijn in het be¬tref¬fende vakgebied. Want om als vertaler correcte vertalingen te kunnen maken die aan de hoogste eisen voldoen is niet alleen kennis van de relevante vaktermen een basisvereiste, maar ook een algemeen begrip van de materie. Zulke gespecialiseerde vertalers hebben meestal een veel zwaardere opleiding en veel meer professionele ervaring, en dat heeft dan weer een overeenkomstige invloed op de vertaalprijs.

4. Beëdiging

Hoewel officiële documenten zelf niet al te ingewikkeld zijn om te vertalen en daarom meestal binnen een beheersbare prijsklasse blijven, is bij met name dit soort documenten - d.w.z. een oorkonde, iden¬titeits¬kaart, brieven van de overheid of getuigschriften - een beëdigde vertaling vereist. In Duitsland mag de beëdigde vertaling alleen worden uitgevoerd door vertalers die daarvoor beëdigd zijn. Hiervoor is een overeenkomstige vergoeding voor het beëdigen verschuldigd, afhankelijk van het type en de omvang van het document. Er komen ook verzendkosten bij, aangezien een beëdigde vertaling alleen geldig is als de ori¬gi¬nele gewaarmerkte vertaling wordt voorgelegd, en er dus sprake is van verzending per post. In ons geval worden de portokosten echter door Linguation overgenomen.

5. Express vertaling

In bijzonder dringende gevallen, als er bijvoorbeeld sprake is van een deadline, kan een snelle vertaling nodig zijn. Linguation biedt die vertaalservice op elk moment voor u aan – uiteraard zonder kwaliteits¬verlies. Ons toewijzingssysteem kent aan uw bestelling prioriteit toe, zodat die als eerste aan de beurt komt en dus sneller wordt afgerond. Omdat dit echter betekent dat onze vertalers overuren moeten maken omdat de andere opdrachten ook op de afgesproken leverdatum moeten zijn afgerond, geldt een overeenkomstige toeslag voor de urgentie, die ook afhankelijk is van de omvang van het te vertalen document.

Garantie van kwaliteit

  • Professionele vertalers (vertaling alleen door native speakers van de doeltaal)
  • Tweetraps kwaliteitscontrole door opgeleid personeel
  • Gratis bewerkingsservice

Heeft u vragen? Chat nu met ons: Live Chat

DIRECTE OFFERTE

Google Play Linguation Android Application App Store Linguation IOS Application

OnTrustNet Linguation WebShop Linguation Made in Germany

Uw geverifieerde partner voor professionele vertalingen